Algemene Leveringvoorwaarden Air-Aqua BV

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke aanvaarding en/of elke overeenkomst betrekking hebbende op het door Air- Aqua BV, hierna: “A-A”, verkopen en leveren van producten en/of het verrichten van diensten.
 2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van een (potentiële) koper zijn niet toepasselijk - ook niet naast deze algemene voorwaarden - en mogelijke toepasselijkheid daarvan wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Afwijking en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk indien en voor zover A-A dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Tenzij in een offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn offertes van A-A vrijblijvend. Een vrijblijvende offerte kan door A-A binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding worden herroepen. Alle offertes zijn herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld.
 2. Een overeenkomst met A-A komt slechts tot stand wanneer deze schriftelijk is aangegaan door respectievelijk schriftelijk is bevestigd door een blijkens inschrijving in het Handelsregister daartoe bevoegde vertegenwoordiger van A-A.

ARTIKEL 3: LEVERINGSTERMIJN

 1. Een leveringstermijn vangt aan na het tot stand komen van de overeenkomst met dien verstande dat, wanneer een vooruitbetaling is verschuldigd, de termijn niet ingaat nadat volledige betaling is ontvangen.
 2. Enkele overschrijding van een leveringstermijn doet A-A nog niet in verzuim zijn. Daarvan is pas sprake wanneer A-A ook binnen een door haar schriftelijk nader gestelde redelijke termijn om haar toe te rekenen redenen de producten niet aflevert.
 3. Koper mag een overeenkomst wegens termijnoverschrijding door A-A slechts ontbinden voor zover de overeenkomst nog niet is nagekomen en instandhouding van dat deel van de overeenkomst in redelijkheid niet van Koper kan worden gevergd.

ARTIKEL 4: AFLEVERING; RISICO-OVERGANG

 1. Het risico ter zake van schade aan en verlies van te leveren producten gaat over op Koper op het moment dat producten de overeengekomen plaats van aflevering bereiken. Dezelfde risico-overgang heeft plaats op het moment dat A-A producten conform de overeenkomst ter aflevering aanbiedt en Koper om welke reden dan ook niet afneemt.
 2. Op Koper rust een afnameplicht. Indien Koper niet tijdig afneemt, komen vergeefs gemaakte kosten en eventuele verdere kosten van vervoer, bewaring en opslag voor rekening van Koper. Bij aankomst van de producten dient Koper deze terstond te lossen. Koper dient aan A-A te vergoeden alle kosten en schade die voor haar optreden ten gevolge van bij de lossing opgetreden vertraging.
 3. A-A is bevoegd tot het doen van deelleveringen. Indien partijen bedoeld hebben dat de aflevering van de totale hoeveelheid ingevolge een overeenkomst gekochte producten gespreid plaats zal vinden over een zekere tijdspanne dan is A-A bevoegd de tijdstippen te bepalen waarop en de hoeveelheden waarin aflevering van de producten plaats heeft, waarbij A-A rekening zal houden met seizoensinvloeden.
 4. Indien A-A ten behoeve van Koper conform de door Koper verstrekte gegevens douanedocumenten op naam van A-A, voor de door A-A te leveren producten heeft afgegeven of doet afgeven, zal Koper, ongeacht of hem ter zake al dan niet enig verwijt treft, aan A-A op eerste verzoek van A-A alle schade vergoeden die voor A-A voortvloeit uit afgifte van deze documenten en zal Koper A-A vrijwaren tegen vorderingen van derden, daaronder begrepen overheidsorganen, betrekking hebbende op (de afgifte van) deze documenten.

ARTIKEL 5: PRIJZEN

 1. Tenzij anders overeengekomen zijn prijzen exclusief BTW en andere overheidsheffingen en exclusief eventuele kosten van verzekering, vervoer en verpakking. De desbetreffende bedragen worden apart in rekening gebracht.
 2. A-A is bevoegd de geoffreerde c.q. overeengekomen prijs te verhogen met de meerkosten die voor haar ontstaan, doordat na de offerte c.q. totstandkoming van de overeenkomst maar vóór de aflevering de kosten van de prijsbepalende factoren zoals de prijs op componenten, vervoers- en opslagkosten, verpakkingskosten, lonen, belastingen en sociale premies, verzekeringspremies e.d. stijgen.

ARTIKEL 6: BETALING; ZEKERHEID

 1. Tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen en onverminderd het recht om vooruitbetaling of betaling à contant te verlangen indien A-A daartoe aanleiding ziet, geschiedt betaling binnen 14 (veertien) dagen na datum van aflevering, of zoveel eerder als op de factuur staat vermeld. A-A is gerechtigd tot het afzonderlijk factureren van deelleveringen.
 2. De eigendom van geleverde producten blijft bij A-A totdat Koper al hetgeen hij aan A-A uit hoofde van of in verband met leveringen verschuldigd is, heeft voldaan. A-A is gerechtigd bij enige niet-tijdige betaling de haar in eigendom toebehorende producten eigenmachtig terug te nemen waar deze zich ook bevinden. Koper verleent op eerste verzoek van A-A andere, al dan niet aanvullende zekerheid voor betaling.
 3. Verrekening door Koper met een tegenvordering is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door A-A uitdrukkelijk is erkend.
 4. Bij niet-tijdige betaling raakt Koper, zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en wordt hij over het achterstallige bedrag, direct opeisbaar, de wettelijke handelsrente verschuldigd. Een gedeelte van een maand geldt in dit geval als een hele maand. A-A mag voorts, voor zover levering onder enige met Koper gesloten overeenkomst nog niet heeft plaatsgevonden, deze levering geheel opschorten totdat volledige betaling van het achterstallige bedrag is ontvangen. Blijft ook na aanmaning betaling binneneen aangezegde nadere termijn uit dan is A-A bevoegd de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding.
 5. Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (inclusief de kosten van juridische bijstand), die voor A-A verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens Koper, komen voor rekening van Koper.
 6. Hetgeen Koper uit hoofde van de overeenkomst aan A-A verschuldigd is wordt ten volle direct opeisbaar in geval van:
  • surséance van betaling of faillissement van Koper of aanvraag daartoe;
  • besluit van Koper tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming;
  • ontbinding van de vennootschap van Koper;
  • meer dan tweemaal niet-tijdige betaling door Koper.

In deze gevallen is A-A bevoegd alle overeenkomsten met Koper met onmiddellijke ingang middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, wanneer deze niet binnen 8 (acht) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek een naar het oordeel van A-A passende zekerheid heeft verstrekt voor al hetgeen Koper aan A-A verschuldigd is en nog zal worden, onverminderd de overige rechten van A-A.

ARTIKEL 7: TEKORTKOMINGEN; AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien Koper van oordeel is dat de door A-A geleverde producten niet aan de overeengekomen kwaliteit voldoen, dient Koper onverwijld schriftelijk A-A op de hoogte te stellen en A-A in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken.
 2. A-A accepteert geen aansprakelijkheid voor kosten bij niet correct geïnstalleerde producten of anderszins door foutief gebruik van de geleverde producten.
 3. A-A is in geen geval aansprakelijk voor door Koper ten gevolge van een aan A-A toerekenbare tekortkoming geleden indirecte of gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst, omzetderving, bedrijfsstilstand, uitval van levende have of stagnatie.
 4. Tekortkomingen in het geleverde geven geen grond voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij het gaat om tekortkomingen als in lid 1 bedoeld en A-A niet binnen redelijke tijd alsnog aan haar verplichtingen heeft voldaan. Alsdan is Koper tot ontbinding bevoegd, indien en voor zover instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 5. Een te vergoeden schadevergoeding zal niet hoger zijn dan de hoogte van de handelstransactie.

ARTIKEL 8: PRESENTATIE

Koper mag de van A-A afkomstige producten slechts onder het (beeld)merk, de handelsnaam en specificaties waaronder de producten hem zijn geleverd, verhandelen. Koper zal de producten slechts wederverkopen in dezelfde verpakking en eventuele bijsluiters. Koper zal geen andere producten dan A-A-producten onder A-A (beeld)merk, handelsnaam of A-A specificaties verhandelen, noch zal Koper tegenover zijn wederverkopers de schijn wekken dat producten van derden van A-A afkomstig zijn.

ARTIKEL 9: NIET-TOEREKENBAAR TEKORTSCHIETEN

 1. A-A is niet gehouden de overeenkomst uit te voeren indien en zolang dit onmogelijk wordt gemaakt, respectievelijk bemoeilijkt wordt door overmacht, derhalve door een - al dan niet voorzienbare - omstandigheid die buiten de macht van A-A is gelegen, waaronder in ieder geval zijn te verstaan omstandigheden waardoor de productie van producten zodanig wordt beïnvloed dat uitvoering van de overeenkomst slechts vertraagd, gedeeltelijk of niet kan plaatsvinden, alsmede maatregelen en voorschriften van de overheid (een buitenlandse overheid daarin meebegrepen) zoals vervoer-, import-, export-, of productieverboden en voorts omstandigheden zoals oorlog of een daarop gelijkende toestand, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs, staking, boycot, ongunstige weersomstandigheden, brand, explosie. In geval van overmacht is sprake van niet-toerekenbaar tekortschieten van A-A.
 2. In geval van overmacht heeft A-A de bevoegdheid de voorwaarden van de overeenkomst aan te passen, de uitvoering daarvan op te schorten of de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder dat zij tot schadevergoeding is verplicht. In geval van overmacht zal A-A Koper zo spoedig mogelijk berichten of zij de uitvoering van de overeenkomst opschort, respectievelijk op welke voorwaarden (met name leveringstermijnen, te leveren hoeveelheden en prijs) zij de overeenkomst alsnog zal uitvoeren dan wel of zij de overeenkomst ontbindt. De overeenkomst geldt als gewijzigd in overeenstemming met de door A-A aan Koper berichte aangepaste voorwaarden, tenzij A-A binnen 15 (vijftien) dagen na dagtekening van haar kennisgeving een schriftelijke reactie in andere zin van Koper heeft ontvangen, in welk geval de overeenkomst als ontbonden geldt per de dag waarop A-A voornoemd schrijven van Koper heeft ontvangen.

ARTIKEL 10: OVERDRACHT

A-A is bevoegd de rechten en plichten uit een overeenkomst over te dragen aan een aan A-A geaffilieerde onderneming, en Koper stemt op voorhand in met zodanige overdracht, tenzij Koper aantoont dat deze overdracht Koper in materiële zin benadeelt. A-A zal Koper van een eventuele overdracht schriftelijk in kennis stellen.

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT; BEVOEGDE RECHTER

 1. Op overeenkomsten tussen A-A en Koper en eventuele daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Van geschillen over of in verband met de overeenkomst neemt bij uitsluiting kennis de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zwolle. A-A is tevens bevoegd een geschil aan een andere bevoegde Nederlandse of buitenlandse rechter voor te leggen.